Общи условия за ползване на MBooks.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА И ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ Е-КНИЖАРНИЦА

Тези Общи условия предоставят условията за ползване на Интернет сайт www.mbooks.bg (наричан по-долу "уеб сайт") и представляват договор за покупко-продажба между ”Брос М” ООД (наричан по-долу „Издател”) и Клиента (наричани за краткост по-долу Общи условия).

Общите условия уреждат начина, условията и реда за покупко-продажба през уеб сайта и чрез Е-книжарницата, собственост на Издателя (наричана по-долу "Е-книжарница").

Издателят предоставя на Клиента възможността да закупи предлаганите през Е-книжарницата стоки чрез изпращане на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване на настоящите Общи условия.
Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през Е-книжарницата стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

Клиентът декларира съгласие с настоящите Общи условия – чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия". С това свое действие, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

 

I. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Общи условия понятията по-долу са използвани със следните значения:
„Уеб сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.mbooks.bg, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Издателят ”Брос М” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 131342177, ИН по ЗДДС: BG131342177, със седалище и адрес на управление: град София, бул.България 88, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е-книжарницата.

Е-книжарница – е уеб сайта – с електронен адрес www.mbooks.bg, собственост на Издателя, във форма, с изображения и съдържание одобрени от Издателя, който се ползва по реда и условията съгласно предвиденото в настоящите Общи условия.

"Стоки " са тези продукти, които се предлагат в Е-книжарницата и се представени на www.mbooks.bg, като например:
- книги;
- CD / DVD;
- други стоки/услуги.
Всяка стока се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

"Производител" е лице, което по занятие произвежда предлаганите през Е-книжарницата стоки и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

"Клиент" е физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в Е-книжарницата и се е съгласило с настоящите Общи условия.

"Клиентски профил" е информацията за Клиента, включваща задължителните реквизити при регистрацията му и е съхранявана от Е-книжарницата за целите, посочени в настоящите общи условия.

„Потребителско име” е посочен от Клиента при регистрацията му в www.mbooks.bg електронен пощенски адрес, посредством които той се индивидуализира в интернет сайта.

„Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможност за достъп до клиентския му профил, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в www.mbooks.bg стоки и за достъп до услуги, за ползването на които се изисква регистрация.

„Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

”E-mail адрес” е адреса на електронната поща на Клиента, посочен при регистрацията и в Клиентския профил.

„Поръчка/заявка” е изпратено до Издателя искане за закупуване на определени стоки от Е-книжарницата във форма, по ред и при условията на настоящите Общи условия и като се следват стъпките, предвидени в www.mbooks.bg.

"Продажна цена" е цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

 

ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-САЙТА

Този уеб-сайт е собственост на Издателя и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.

Авторско право. Защита на интелектуалната собственост
Текстовете, снимките, музиката, графиките, анимациите и видеоклиповете, както и цялото съдържание на уеб-сайта е предмет на авторско право с всички запазени права. Съдържанието на тези страници не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или предоставяно на трети страни. Чрез уеб-сайта не се получава лиценз за ползване на интелектуална собственост. Забранява се възпроизвеждането (цялостно или на части), промени, предаване (по електронен или друг начин) или използване на уеб-сайта без предварително писмено разрешение на Издателя.

Отговорност за информацията в уеб-сайта
Издателят си запазва правото да променя без предварително уведомление съдържанието на уеб-сайта и условията за ползване му, като актуализира настоящите Общи условия. Издателят не носи отговорност за каквито и да е загуби, преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа до и ползването на уеб-сайта.

Дискретност на личната информация
Всяка лична информация (име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която се изпраща на уеб-сайта чрез електронна поща или по друг начин се използва от Издателя е строго конфиденциална. Всяка друго съобщение или материал, които се изпращат на сайта (въпроси, коментари, предложения и други подобни), ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Свързани уебсайтове
Издателят не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Отговорност за недостатъци на уеб-сайта
Уеб сайтът се предлага в оформлението, което Издателят намира за правилно. Издателят не гарантира, че уеб сайта ще отговаря на изискванията на Клиента и по всяко време може да бъде достъпен без прекъсване.

 

IІI. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ Е-КНИЖАРНИЦАТА НА ИЗДАТЕЛЯ

1. Регистрация на клиента

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през Е-книжарницата стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира в www.mbooks.bg и да заяви съгласието си с настоящите Общи условия.

Регистрацията на Клиента се извършва еднократно с:
- създаване на собствен клиентски профил чрез потребителско име и парола за достъп
- попълване на регистрационен въпросник, който съдържа информация за Клиента със задължителни реквизити.
Задължителните реквизити включват:
- за физическите лица - име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес;
- за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, ЕИК, ИН по ЗДДС.

Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния въпросник са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми Е-книжарницата да ги актуализира своевременно.
В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Е-книжарницата има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
При регистрацията Клиентът отговаря за своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

2. Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента след като има извършена регистрация – създаден Клиентски профил и парола.

Клиентът извършва последователно следните действия:

1. Клиентът, след като влезе в уеб сайта www.mbooks.bg, има възможност да избира стоки и да ги добавя във виртуална "Кошница" с натискането на бутон "Искам да поръчам”;
2. В "Кошницата" Клиентът определя количеството на стоките и продължава към „Потребителски акаунт” за попълване на личните данни за покупката чрез натискане на бутон "Поръчка"; количеството на стоките може да се променя чрез натискане на бутон „Актуализирам”
3. За вход в „Потребителски акаунт” Клиента въвежда своето потребителско име и парола и натиска бутона „Вход”. В случай, че Клиентът няма регистрация, същата може да се направи чрез натискане на бутона „Създаване на нов акаунт”
4. Клиентът, попълва данни за поръчката: информация за доставката;
- данни за фактура
- съгласие с условията на поръчка
- начин на плащане
- особени изисквания за доставка – с фиксиран час, наложен платеж
- данни за плащането
5. При натискане на бутон "Преглед на поръчката” Клиента проверява детайлите на направената поръчка. Промени в поръчката могат да се правят чрез натискане на бутона „Назад”.
6. При натискане на бутона „Изпращам поръчката”- заявката за покупка на стока през Е-книжарницата се счита за извършена.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Е-книжарницата не възниква задължение за нейното изпълнение.

3. Приемане на поръчката/заявката
Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й чрез изпращане на съобщение на адреса на електронната поща на Клиента, посочен при регистрацията по Клиентския профил.

Съобщението по е-mail адрес на Клиента съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка, правото на Клиента – потребител да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

Е-книжарницата не гарантира наличността на поръчаните стоки.
При преглед на книгата на уеб-сайта, до изображението на корицата се съдържа информация за наличността към момента на прегледа. В случай, че Е-книжарницата не разполага в наличност с дадена стока и е приета заявка за същата, тогава Е-книжарницата в рамките на 3 (три) работни дни след получаване на заявката за покупка, следва да уведоми Клиента - посредством обаждане по телефона на посочения в регистрационната форма телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността последният да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчаната стока се възстановява в рамките на 15 работни дни след получаване на отговор от страна на Клиента.

 

ІV. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени на стоки в Е-книжарницата са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а) с наложен платеж при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;
б) с кредитна карта Visa, Master Card; с дебитна карта Маестро/Борика;
в) чрез системата ePay.
г) по банков път: по банкова сметка на Издателя в Райфайзенбанк (България) ЕАД; BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551085548419;

С избора на начин на плащане, предвиден в букви б), в) или г) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.
За страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

 

V. ДОСТАВКА. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоките се доставят с куриерски фирми, с които Издателя има сключен договор за обслужване на територията на Република България.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 5 (пет) работни дни от изпратеното потвърждение от Издателя за получена заявка. При плащане с банков превод, срокът започва да тече от датата на заверка на банковата сметка на Издателя с цената на стоката и доставката.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
При изявено желание от клиента изданията могат да бъдат доставени и по начин, различен от посочените. Клиентът получава изданието заедно с оригинална фактура.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Е-книжарницата се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

VІ. ПРАВА НА КЛИЕНТА

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
- доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена.
След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Е-книжарницата.

Клиентът има правото по чл.55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Е-книжарницата, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 от ЗЗП. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Е-книжарницата и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София 1680, П.К.198, на следния факс: (+359 2) 8548292 или следния е-mail адрес: info@mbooks.bg. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Е-книжарницата е длъжна да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

 

VІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Издателят полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиента, при стриктно спазване разпоредбите на ЗЗЛД. Това задължение отпада, ако клиентът е предоставил неверни данни. Предоставянето на лични данни е доброволно.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия Издателят може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, обслужващи действието на договора.
Издателят може да използва, информацията получена от Клиента и за следните цели, освен в случай на изрично несъгласие на клиента:
- да разбере мнението на клиентите за качеството на предлаганите услуги и при необходимост да го подобри;
- да предостави на трета страна обобщена (но не и индивидуална) информация за посетителите или потребителите на сайта.
- за целите на директния маркетинг - за предлагане на стоки и/или услуги на клиента, за промоции, изпращане на бюлетини, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели,
Несъгласието поражда действие, ако е изрично и е изпратено на: e-mail адрес: info@mbooks.bg, на посочените адрес за кореспонденция или факс: (+359 2) 8548292.
Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Издателя. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, правилата на морала и добрите нрави.
Издателя е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Издателят гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите.
Разкриване е възможно единствено в случаите, когато:
- е получено изричното съгласие на клиента;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;
- Издателя е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Допълнителна информация, събирана автоматично
Издателят събира техническа информация (която не е лична), когато се свързва посетителят с уеб сайта. Тя включва типа на използвания браузър и операционна система и името на домейна на уебсайта, от който е направена връзката към уеб сайта.

Информация, автоматично записвана на компютъра на клиента (cookies)
Когато се разглежда уеб сайта, може да се съхрани информация на компютъра. Информацията ще бъде под формата на "cookie" или подобен файл и може да помогне за приспособяването на този сайт така, че той по-добре да отговаря на вкусовете и предпочитанията на клиента.

 

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Издателят полага грижа информацията в Е-книжарницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Издателят не гарантира, че достъпът до Е-книжарницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Издателя.
Издателят не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Е-книжарницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Издателя.

Издателят не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

Клиентът е длъжен да обезщети Издателя за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия.
Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и да уведомява незабавно Издателя в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му. Клиентът е длъжен да обезщети Издателя и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, клиентът следва да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „Изход”.

Настоящите Общи условия са в сила от 29 март 2010 г. Издателят си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.mbooks.bg, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес: гр. София 1680, П.К. 198, e-mail адрес: info@mbooks.bg или по факс: (+359 2) 8548292. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Издателя, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

Издателят публикува своите актуални общи условия, цените и начините на плащане на своя Интернет сайт www.mbooks.bg и ги предоставя безплатно на клиентите.
Настоящите Общи условия имат силата на договор между страните.
Всички спорове между страните се решават с преговори и/или чрез медиация. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове между страните ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.